Vaccination mot kikhosta

Kikhosta är en smittsam sjukdom som de flesta barn är vaccinerade mot. Sjukdomen ger intensiv och långvarig hosta och är en av de sjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar – även om vuxna också kan få den. För de allra flesta går kikhostan över av sig själv, men för barn yngre än ett år kan infektionen bli allvarlig och vård på sjukhus nödvändig. Kikhosta hos barn börjar som en vanlig förkylning med hosta, halsont och ibland lite feber.

Därefter utvecklas hostan till att efter någon vecka senare bestå av jobbiga hostattacker där det sega slemmet gör det svårt att andas. Det pipande ljud som hörs när barnet drar in luft kallas kikning och har gett upphov till sjukdomens namn. Sjukdomen orsakas av en bakterie som fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. Smittämnet hos den sjuke finns således i luftvägarna och sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker.

När sker vaccinering mot kikhosta?

Vaccination mot kikhosta har funnits i Sverige sedan 1954 och ingår numera i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet. Förskole- och skolbarn får vistas i barnomsorg och skola om deras allmäntillstånd tillåter det. Föräldrar och personal bör då upplysas om att smitta finns och att det är särskilt viktigt om det finns barn som har syskon i spädbarnsålder. Alla spädbarn erbjuds sedan 1996 vaccination vid tre, fem och tolv månaders ålder, med påfyllnadsdos vid fem-sex och 14–16 års ålder (barn födda från 2002). Boostrix (stelkramp, difteri, kikhosta, polio) kostar cirka 500 kronor.

 

Har vaccin mot kikhosta några biverkningar?

Vaccin mot kikhosta har funnits länge, men har utvecklats på senare år. De nya så kallade acellulära (cellfria) vaccinerna infördes 1996 och innebär en minskad risk för biverkningar. Vanliga kortvariga biverkningar som ömhet kring stickstället, rodnad, klåda och svullnad kan förekomma. Huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående är ytterligare exempel på biverkningar som kan uppstå vid vaccination mot kikhosta.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2019-05-02 av Dr Ridha Hadfi

Vid vaccinering mot kikhosta gäller följande

Kostnad

420/520kr per dos

Antal vaccineringstillfällen

1

Vaccinationsintervall

1 påfyllnads dos efter grundimmunisering

Vaccineffekt

10-20 år

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ja

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.