Stelkramp-, difteri- och kikhosta

Vad är grundskydd?

Under uppväxten blir du vaccinerad och får ett skydd mot ett antal allvarliga sjukdomar.
Skyddet räcker livet ut för några av sjukdomarna men för difteri, stelkramp och kikhosta
försvagas skyddet med tiden och grundskyddet måste fyllas på i vuxen ålder.

Hur ofta behöver du fylla på?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att grundskyddet ska fyllas på vart 20:e år. De flesta över 30 år saknar skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta och behöver ta en påfyllnadsdos.

Vad händer om du inte fyller på ditt grundskydd?

Om du inte fyller på ditt grundskydd så ökar risken att du drabbas av någon av dessaallvarliga sjukdomar. Du riskerar även att smitta personer i din omgivning.

Difteri förekommer fortfarande i många länder i världen, vilket innebär en risk för spridning till Sverige om vi inte vaccinerar oss. För att smittas krävs nära kontakt med en person som är sjuk eller bär på bakterien.

Kikhosta cirkulerar i samhället och förekommer i alla åldrar. Sjukdomen är mycket smittsam och kan vara besvärlig att drabbas av. För spädbarn är kikhosta en mycket allvarlig sjukdom som kan vara livshotande. Spädbarnen smittas ofta av ovaccinerade vuxna. Många länder rekommenderar vaccination av gravida för att skydda de nyfödda barnen mot kikhosta.

Stelkramp sprids via bakterier som finns i jord. Även den minsta sårskadan kan bli en ingångsport för dessa bakterier som kan vara livshotande.

Genom att fylla på ditt grundskydd skyddar du dig själv, din familj och din omgivning – barn, barnbarn och de känsliga spädbarnen – mot svår sjukdom.

Läs avsnittet om de enskilda vaccinerna Difteri, Stelkramp, och Kikhosta.

Vid vaccinering mot Stelkramp-, difteri- och kikhosta​ gäller följande

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

1

Vaccinationsintervall

1 påfyllnads dos efter grundimmunisering

Vaccineffekt

10-20 år

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ja..

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.