fbpx

Press

Information, meddelanden och uttalanden från verksamheten.

2024 – 02 – 12
 
ISO-certifiering
Svea vaccin har nu påbörjat arbetet med att på sikt bli ett ISO-certifierat företag. Att ett företag har en ISO-standard innebär att ett kvalitetsledningssystem upprättas och att ledningen får verktyg för att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs. Det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som man aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande. Arbetet mot certifiering kommer att ta månader, men det är ett viktigt steg i företagets fortsatta utveckling. 
 

Svea vaccin har fått pris!

Rewell som vi samarbetar med då vi ger testosteroninjektioner, har givit oss ”Årets utmärkelse för certifierad partner 2023”. 

2024 – 02 – 02

Media har i veckan publicerat en granskning av den verksamhet som bedrivs på våra vaccinationsmottagningar. Utifrån den kritik som framförts mot verksamheten har bolaget påbörjat ett utredningsarbete för att komma till botten med de uppgifter som publicerats. 

Parallellt har vi även varit i kontakt med region Stockholm och andra berörda myndigheter och vi är fullt inställda på att medverka vid eventuella utredningar. 

Vi har hittills inte funnit några faktiska belägg för att vaccin ska ha hanterats på ett sätt som inte överensstämmer med tillverkarnas regelverk eller myndigheternas krav. Naturligtvis kan vi inte helt utesluta att enskilda misstag begåtts på någon av våra 42 vaccinationsmottagningar över hela landet.  

Den regelmässiga vaccinhanteringen på Svea Vaccin följer mycket strikta rutiner som samtliga medarbetare känner till. Enligt dessa rutiner erhåller våra vaccinationsmottagningar vaccin från tillverkarna vid två alternativt tre tillfällen per vecka. Denna hantering sker uteslutande med budfirmor som anlitats av tillverkarna.  

I enlighet med rutinerna lyfts förpackningarna sedan omedelbart in i kylskåp vars temperatur kontrolleras dagligen. Medarbetarna som hanterar vaccinet är företrädesvis legitimerade sjuksköterskor och har också en särskild tilläggsutbildning i hur vacciner ska hanteras. Risken för felhantering är med andra ord begränsad.  

En förklaring till att media framfört uppgiften att vaccin lämnats i rumstemperatur kan vara att medarbetarna av utrymmesskäl ibland behövt flytta om förpackningar i enskilda kylskåp. Dock rör det sig då om väldigt korta tidsintervall som inte påverkar vaccinets kvalitet. 

I Stockholm, där bolaget bedriver verksamhet i 16 vaccinationsmottagningar, händer det undantagsvis även att vaccin transporteras mellan olika enheter av bolagets egna medarbetare. Detta sker dock endast när ett vaccin tagit slut på en vaccinationsmottagning och givet att varje mottagning i normalläget erhåller vaccin direkt från tillverkarna två eller tre gånger per vecka är detta alltså ovanligt. När så sker finns också tydliga rutiner som varje medarbetare känner till för hur dessa transporter ska ske och särskilda kylväskor finns också på vaccinationsmottagningar. 

Dessa transporter loggas i ett särskilt datasystem vilket ytterligare minimerar risken för felhantering. 

Eftersom dessa transporter mellan olika vaccinationsmottagningar är så ovanliga mindes den medarbetare som också förekommer på bild bärandes en tygpåse i medias reportage, den utpekade transporten. Medarbetaren dementerar också uppgiften om att tygpåsen ska ha innehållit vaccin, istället handlade det om att transportera ett vanligt myggmedel. 

Såvitt utredningen så här långt kunnat fastslå kan bolaget bekräfta uppgiften att det vid några få historiska tillfällen hänt att medarbetare skickat vaccin via Postnord till vaccinationsmottagningar utanför Stockholm. Eftersom kvaliteten på de berörda vaccinerna inte kunnat garanteras har dessa dock redan vid ankomsten till adressaten bedömts som oanvändbara och kasserats. 

En uppgift som bolaget, trots flera sonderingar, inte kunnat hitta belägg för är att det ska ha funnits ej inkopplade, alternativt trasiga, kylskåp som ska ha använts för att förvara vaccin på någon av våra mottagningar. Vi kontrollerar temperaturen dagligen på våra kylskåp och för en logg som vi sparar. 

Däremot har det vid något tillfälle hänt att kylskåp i samband med större elavbrott slutat fungera under en viss period. När detta inträffar går dock ett larm hos bolaget vilket gör att sådana incidenter följs upp manuellt. Hittills har dessa incidenter aldrig lett till att kvaliteten på vaccin påverkats. 

Media har vidare påstått att medarbetare titulerats läkare trots att de inte avslutat hela läkarprogrammet. Uppgiften stämmer dessvärre, de skyltar med namn och titel har i formell mening varit felaktiga och är numera borttagna. Medarbetarna som haft dessa skyltar har däremot avklarat minst 9 av 12 terminer på läkarprogrammet. 

Icke desto mindre beklagar bolaget misstaget. 

Däremot tror vi att uppgiften om att icke auktoriserade medarbetare skulle ha utfört vaccinationer är ett missförstånd. På Svea Vaccin vaccinerar endast behörig personal såsom legitimerade sjuksköterskor. Dessa bemannar även våra receptioner, vilket innebär att en besökare – och media – kan ha uppfattat att det är receptionspersonal utan adekvat utbildning som faktisk ger vaccinet. Någon annan rimlig förklaring till påståendet kan bolaget inte finna.  

Det är endast legitimerade läkare som har befogenhet att skriva ut recept. Medarbetare på våra olika mottagningar tar emot förfrågningar om recept och skickar begäran vidare digitalt via vårt journalsystem till den legitimerade läkaren som sedan skriver receptet. 

Även om våra egna eftersökningar inte kunnat fastställa systematiska brister i verksamheten, har medias granskning lett till att ledningen nu inlett en process med ett certifieringsinstitut för att ISO-certifiera verksamheten på våra 42 vaccinationsmottagningar. När det arbetet kan vara klart är en uppgift som bolaget får återkomma med. Den kommer självklart att anslås på hemsidan. 

Har du frågor om verksamheten eller känner oro för ditt vaccinationsskydd uppmanar vi dig att kontakta oss, på support@sveavaccin.se