Integritetspolicy för kunduppgifter

EU:s Dataskyddsförordning eller på engelska, GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft 25:e maj, 2018. Den nya lagen börjar gälla i alla EU-länder och ersätter PUL (Personuppgiftslagen) i Sverige. Enligt lagen behöver alla organisationer som behandlar personuppgifter informera om vissa regler.

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY
Svea Vaccin AB (556454-8849)


Vi på Svea Vaccin värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.


I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Svea Vaccins tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


Om inte annat specifikt anges är det Svea Vaccin AB (556454-8849) Sveavägen 16, 111 57 Stockholm, som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via företagets mottagningar. Svea Vaccin är även personuppgiftsansvarig för uppgifter som samlas in via applikationen.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en ”behandling” av en personuppgift?
Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Som kund hos Svea Vaccin samlar vi in personnummer, namn, telefonnummer, uppgifter om resmål och datum, din hälsa och dina vaccinationer.

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler. Ävensom uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster.

Varför samlas personuppgifterna in?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge medicinsk rådgivning och behandling på en av våra mottagningar.
För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:
⦁ Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor
⦁ Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
⦁ Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
⦁ Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.
Personuppgifter samlas även in för att du ska få bästa möjliga funktionalitet i vår applikation med möjlighet till påminnelser och notiser inför vaccinering.

Laglig grund för behandling av personuppgifterna
Svea Vaccin AB behandlar kundernas personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk, i synnerhet Patientdatalagen (2008:355) och EU:s dataskyddsförordning, (EU 2016/679).


Svea Vaccin AB har rätt att behandla personuppgifterna med stöd i Patientdatalagen och i EU:s Dataskyddsförordning, Artikel 6.1, för att skydda dina grundläggande intressen som individ och samhällets intresse avseende immunskydd.


För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Svea Vaccin AB behandlar personuppgifter även på följande grunder;
⦁ Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt
⦁ Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. enligt patientdatalagen (2008:355).
⦁ Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt
⦁ Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilken laglig grund har vi för behandlingen? Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? Hur länge sparas dina uppgifter?
Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster/produkter.
Berättigat intresse.
• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Kundinteraktioner t.ex. samtalsinspelningar, journalanteckningar och utskick
Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan.
Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om kundförhållandet etc.
Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person.
• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Titel och attesträttighet • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Kundinteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick. • Uppgifter om dina inköp
Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
För att administrera och leverera våra varor och tjänster. 
Fullföljande av avtal. I de fall då känsliga personuppgifter behandlas görs detta med stöd av ditt uttryckliga samtycke och endast då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat.
• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Titel och attesträttighet • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Känsliga personuppgifter som matallergier för det fall att du deltar på events där det serveras mat
Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
Hantera betalningar för tjänster och varor som du köpt.
Fullföljande av avtal och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen.
• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Fakturauppgifter • Betalningsinformation • Kundengagemang, t.ex. vad du köpt för tjänst/produkt
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och så länge det är nödvändigt för avtalet.
Fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråk.
Berättigat intresse.
• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Fakturauppgifter
Så länge det är nödvändigt för att tillgodose vårt intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. enligt lagstadgade preskriptionstider.
För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och erbjudanden.
Berättigat intresse.
• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Kundsegment, t.ex. uppgift om vilket kundsegment du tillhör • Geografisk information • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att köpa en vara eller kontakta vår kundtjänst.
Uppföljning och utvärdering avseende användningen av våra tjänster & produkter.
Berättigat intresse av att förbättra din användarupplevelse.
• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Titel • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Kundengagemang t.ex. vad du köpt för tjänst/produkt • Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner på våra hemsidor
Så länge det är nödvändigt för att genomföra uppföljning och utvärdering.
Genomföra marknads-/kundundersökningar i syfte att utvärdera av våra varor & tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att för att få information om din och andra kunders uppfattning om t.ex. våra tjänster och produkter.
Berättigat intresse.
• Identitetsuppgifter t.ex. namn • Titel • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post • Svarsresultat • Kundsegment • Geografisk information
Uppgifterna sparas bara så länge det är nödvändiga för att skicka ut undersökningarna. Svaren från undersökningarna är anonyma och uppgifterna utgör därför inte personuppgifter.
Livscykelhantering, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.
Berättigat intresse.
• Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner på våra system och tjänster • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Sparad endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.
För att administrera ditt kontoinnehav.
Fullföljande av avtal med dig alternativt en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig ett konto ingåtts med en juridisk person.
• Namn, adress, telefonnummer samt e-post • IP-adress, enhetsinformation, logginformation • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till • Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett konto hos oss och ett år därefter.

Var behandlas dina uppgifter?
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

Dina rättigheter som kund
Som kund hos Svea Vaccin AB har du rätt till ett fritt registerutdrag över vaccinationer per år, vid ytterligare förfrågningar har Svea Vaccin rätt att ta ut en avgift.

Vid frågor om anhörigas vaccinationer, med undantag för minderåriga barn som ni är vårdnadshavare för, krävs en fullmakt och kopia på den anhöriges legitimation för att vi ska kunna lämna ut personuppgifterna.

Du har rätt att begära att dina uppgifter om vaccinationer som vi har i vårt register, förs över till en annan vaccinatör för behandling av dem. Uppgifter om vaccinationer som du själv har lagt till i applikationen, kan inte överföras till annan vaccinatör.

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.
Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.
Du kan när som helst få en överblick av dina vaccinationer hos Svea vaccin genom att ladda ner når app. En import av vaccinationsdata kan göras från Svea vaccins databas till applikationen om
⦁ Du legitimerar dig men BankID
⦁ Du godkänner att vaccinationsdata importeras direkt i appen.

Import av vaccinationsdata till applikationen kan endast göras för dig som användare samt för minderåriga barn (under 18år) för vilka du är vårdnadshavare.

Som användare av vår applikation har du själv rätt att när som helst radera all information som du själv lagt till i appen. Du kan även radera hela ditt konto i appen varpå information som du själv lagt till kommer att raderas. Notera att information som rör vaccinationer genomförda hos Svea Vaccin ej kommer att tas bort ur vårt journalsystem då denna omfattas av patientdatalagen.
Sms-påminnelser och notiser i applikation görs bara efter samtycke som inhämtas via hälsodeklaration respektive direkt i Svea vaccins applikation.
Som kund har du när som helst rätt att ta tillbaka ditt samtycke att få sms-påminnelser och notiser om vaccinationer.
Ifall dina personuppgifter hos Svea Vaccin är felaktiga eller det saknas uppgifter, kan du kontakta Svea Vaccin för uppdatering i vårt register. Vi följer Patientdatalagen för journalföring.
Dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag, främst Patientdatalagen.

Personuppgiftsbiträden och underbiträden
Svea Vaccin AB anlitar ett personuppgiftsbiträde som ansvarar för drift av journalsystemet och lagring av systemets data. Personuppgiftsbiträdet får i sin tur anlita en annan part för lagring av journalsystemets data, som då blir underbiträde. Enligt Svea Vaccins dataskyddspolicy ska företaget godkänna både personuppgiftsbiträdets och underbiträdets dataskydd.

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på : support@sveavaccin.se
Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten.

Kakor (cookies)
På vår webbplats använder vi kakor eller cookies, det betyder att små filer med information om ditt besök skapas och lagras i din webbläsare. Det är för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och se hur den används.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Svea Vaccin AB, org. nr 556454-8849, Sveavägen 16, 111 57 Stockholm, Tel: 08-241600, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för Svea Vaccin ABs behandling av dina personuppgifter.
Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: support@sveavaccin.se eller 08-241600

Ändringar i integritetsskyddspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Allmäna villkor Svea Vaccin
Dessa användarvillkor gäller mellan Svea Vaccin AB, org.nr. 556454-8849, (”Svea Vaccin”, ”vi”) och den kund som skapar ett konto och registrerar sig som kontoinnehavare (”kontoinnehavaren”, ”användaren”, ”du”) på Svea Vaccin ABs plattform som tillhandahålls för iOS och Android (“appen”). Läs mer 

Svea Vaccin AB är personuppgiftsansvarig

Svea Vaccin AB, organisationsnummer 556454-8849, Sveavägen 16, 111 57 STOCKHOLM är personuppgiftsansvarig för fysiska personers uppgifter om hälsa och vaccinationer som samlas in via företagets mottagningar.

 

Vilka personuppgifter samlas in
Som kund hos Svea Vaccin samlar vi in personnummer, namn, telefonnummer, uppgifter om resmål och datum, din hälsa och dina vaccinationer.

 

Varför samlas personuppgifterna in?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge medicinsk rådgivning och behandling.

 

Laglig grund för behandling av personuppgifterna
Svea Vaccin AB behandlar kundernas personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk, i synnerhet Patientdatalagen (2008:355) och EU:s dataskyddsförordning, (EU 2016/679).

Svea Vaccin har rätt att behandla personuppgifterna med stöd i Patientdatalagen och i EU:s Dataskyddsförordning, Artikel 6.1, för att skydda dina grundläggande intressen som individ och samhällets intresse avseende immunskydd.

Sms påminnelser till dig som kund görs bara efter samtycke, vilket hämtas in via hälso-deklarationen.

Som kund har du närsomhelst rätt att ta tillbaka ditt samtycke att få sms påminnelser om vaccinationer.

 

Skydd av dina personuppgifter
Svea Vaccin har en dataskyddspolicy som reglerar åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter. För mer information om hur Svea Vaccin skyddar dina personuppgifter, kontakta oss via hemsidan.

 

Dina rättigheter som kund
Som kund hos Svea Vaccin AB har du rätt till ett fritt registerutdrag över vaccinationer per år, vid ytterligare förfrågningar har Svea Vaccin rätt att ta ut en avgift.

Vid frågor om anhörigas vaccinationer, med undantag för minderåriga barn som ni är vårdnadshavare för, krävs en fullmakt och kopia på den anhöriges legitimation för att vi ska kunna lämna ut personuppgifterna.

Du har rätt att begära att dina uppgifter om vaccinationer som vi har i vårt register, förs över till en annan vaccinatör för behandling av dem.

Ifall dina personuppgifter hos Svea Vaccin är felaktiga eller det saknas uppgifter, kan du kontakta Svea Vaccin för uppdatering i vårt register. Vi följer Patientdatalagen för journalföring.

Dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag, främst Patientdatalagen.

 

Personuppgiftsbiträden och underbiträden
Svea Vaccin AB anlitar ett personuppgiftsbiträde som ansvarar för drift av journalsystemet och lagring av systemets data. Personuppgiftsbiträdet får i sin tur anlita en annan part för lagring av journalsystemets data, som då blir underbiträde. Enligt Svea Vaccins dataskyddspolicy ska företaget godkänna både personuppgiftsbiträdets och underbiträdets dataskydd.

 

Klagomål
Som kund har du rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten ifall du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.

 

På den här webbplatsen använder vi kakor eller cookies, det betyder att små filer med information om ditt besök skapas och lagras i din webbläsare. Det är för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och se hur den används.