fbpx

Användarvillkor


Dessa användarvillkor gäller mellan Svea Vaccin AB, org.nr. 556454-8849, (”Svea Vaccin”, ”vi”) och den kund som skapar ett konto och registrerar sig som kontoinnehavare (”kontoinnehavaren”, ”användaren”, ”du”) på Svea Vaccin ABs plattform som tillhandahålls för iOS och Android (“appen”).

Användarvillkor


Dessa användarvillkor gäller mellan Svea Vaccin AB, org.nr. 556454-8849, (”Svea Vaccin”, ”vi”) och den kund som skapar ett konto och registrerar sig som kontoinnehavare (”kontoinnehavaren”, ”användaren”, ”du”) på Svea Vaccin ABs plattform som tillhandahålls för iOS och Android (“appen”).

 

1. Allmänna bestämmelser kring ingående i avtal
1.1 Kontoinnehavaren träffar avtal med Svea Vaccin genom att registrera sig i appen, enligt vid var tid gällande anvisningar (“Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när kontoinnehavaren har registrerat konto i appen. Genom sådan registrering accepterar kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor samt gällande integritetspolicy.
1.2 Tecknande av Avtal och registrering som kontoinnehavare kräver att kunden uppfyller kraven a) samt b) enligt nedan
a) förfogar över ett BankID för identifikation.
b) är minst arton (18) år gammal.

2. Tjänste- och produktbeskrivning
2.1 Svea Vaccins applikation är skapad för att ge användaren en plats att registrera, samla och förstå sina vaccinationer i ett enkelt format. Applikationen föreslår aktuella vaccinationer för användaren och påminner om vaccinationer. Applikationen tillhandahålls för iOS och Android.

2.2 Användaren kan välja att skapa ett vaccinationskort för sig själv samt för minderåriga barn (under 18 år) som användaren är vårdnadshavare för.

2.3 Vaccinationskortet kan innehålla information från tre olika källor:
⦁ Reell vaccinationsdata som importeras från patientjournalen hos Svea Vaccin där det framgår vilka vaccinationer användaren genomgått och när de gjordes.
⦁ Beräknade vaccindoser som användaren bör ha fått genom det svenska barnvaccinationsprogrammet.
⦁ Vaccindoser som användaren själv registrerar i vaccinationskortet.

Användaren kan själv anpassa vaccinationskortet och välja att exkludera information från någon eller flera av källorna (a-c). 

3. Begränsningar i appen

3.1 Uppgifter om doser som användaren bör ha fått enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet är statistisk framtagna baserat på Folkhälsomyndighetens dokumentation kring tidigare vaccinationsprogram och är på inget vis baserade på vilka vaccindoser användaren faktiskt fått i verkligheten. Individuella avvikelser kan därför förekomma.

3.2 För att inkludera vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet krävs att användaren i appen uppger att denne har följt barnvaccinationsprogrammet.

3.3 Vaccinationer genomförda hos annan vårdgivare/aktör kan ej importeras automatisk i appen. Användaren kan dock själv registrera dessa manuellt.

3.4 Svea Vaccin kan inte se manuell data som användaren själv lägger till i appen utan kan endast se importerad data från Svea Vaccins journalsystem.

4. Användarens rättigheter och skyldigheter

4.1 Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående och i appen är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin kontaktuppgifter uppdaterade i appen.

4.2 Kontoinnehavaren ansvarar för att kontot används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i appen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar i eller via appen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

4.3 Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett konto får endast nyttjas av den registrerade kontoinnehavaren och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. Svea vaccin ansvarar inte för utomståendes missbruk av kontot eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

4.4 Genom att öppna Konto i appen, bekräftar och accepterar kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i appen som framgår av Svea Vaccins vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivning och allmänna villkor avseende appen.

4.5 Genom att öppna konto i appen, bekräftar och accepterar kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av Svea Vaccin för att kontakta användaren med information och erbjudanden. Användaren har rätt att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. Svea Vaccin är skyldiga att bifalla användarens förfrågan då denna mottagits.

4.6 Användaren kan aktivera notifikationer respektive SMS-påminnelser i appen och godkänner därmed att Svea Vaccin skickar meddelande till användaren genom notifikation och/eller SMS. Användaren har rätt att inaktivera notifikationer när som helst om så önskas. Detta görs genom att avaktivera notifikationer under Mitt konto i appen eller genom att gå in på inställningar för notifikationer på telefonen.

5. Svea Vaccins ansvar

5.1 Svea vaccin ansvarar för att dessa användarvillkor samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig via appen samt på hemsidan.

5.2 Svea Vaccin ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från appen av användaren eller tredje part. Svea vaccin ansvarar inte heller för förlust av data. Svea Vaccin garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till appen.

5.3 Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar Svea Vaccin för att appen: a) är tillgänglig enligt punkt 5.4 – 5.5 nedan; och b) lagrar och tillhandahåller kontoinnehavarens data och annan information som kontoinnehavaren laddar upp.

5.4 Svea vaccin har som målsättning att appen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavaren ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna använda appen under dygnets alla timmar. Appen tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och aviserat underhåll eller avbrott.

5.5 Svea Vaccin ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av: a) fel i kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Svea Vaccin, trots att Svea Vaccin på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa; b) annan omständighet som kontoinnehavaren ansvarar för enligt avtalet; c) virus eller annat angrepp på säkerheten som uppkommer trots att Svea Vaccin på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 9 nedan.

5.6 Avbrott eller fel i Appens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Svea Vaccins kundtjänst via kontaktformuläret på hemsidan.

5.7 Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Svea Vaccin. Svea Vaccin har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kontoinnehavaren.

5.8 Svea Vaccin ansvarar inte för fel som beror på kontoinnehavaren eller något förhållande som kontoinnehavaren ansvarar för.

5.9 Sveas vaccins ansvar är begränsat till direkta kostnader och Svea Vaccin ansvarar inte under några omständigheter, ansvara för indirekt förlust såsom exempelvis intäktsbortfall eller inkomstförlust.

6. Personuppgifter
6.1 För information om hur Svea Vaccin hanterar och behandlar kontoinnehavarens personuppgifter hänvisas till vår integritetspolicy. I integritetspolicyn finns detaljerad information om Svea Vaccins personuppgiftshantering inklusive tydliga instruktioner om Kontoinnehavarens rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

7. Otillåten användning och information

7.1 Svea Vaccin ser allvarligt på all otillåten användning av kontot och appen i strid med dessa användarvillkor och/eller Svea Vaccins vid var tid gällande policys.
Svea Vaccin förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av kontoinnehavarens konto eller vidta andra åtgärder p.g.a. kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda appens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har Svea Vaccin dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.

7.2 Om Kontoinnehavaren brutit mot avtalet eller gällande rätt, eller använt appen på olagligt eller otillåtet sätt, är kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla Svea Vaccin skadeslöst från all skada som Svea Vaccin orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

8. Avtalstid och uppsägning

8.1 Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt då kontoinnehavaren registrerar sig i Svea Vaccins app. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om Kontoinnehavaren säger upp avtalet och avslutar Kontot ska Svea Vaccin skyndsamt ta bort det avslutade kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till kontoinnehavaren.

8.2 Svea Vaccin har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs kontoinnehavarens konto av, varefter avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

8.3 Kontoinnehavare som har avstängts från konto i enlighet med denna punkt 8 har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan att särskilt tillstånd erhållits av Svea Vaccin.

9. Force Majeure
9.1 Svea Vaccin ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Svea Vaccins kontroll och som Svea Vaccin skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Svea Vaccin inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

10. Immateriella rättigheter m.m.

10.1 Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Svea Vaccins varumärke, firma och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Svea Vaccin i Appen, såsom men inte begränsat till dessa användarvillkor, tillhör Svea Vaccin (eller i förekommande fall Svea Vaccins licensgivare/underleverantör) med ensamrätt. Kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Svea Vaccin material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller Svea Vaccins instruktioner från tid till annan, är ej tillåten. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Svea Vaccin immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot avtalet, vara brottsligt. Svea Vaccin förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Svea Vaccins immateriella rättigheter.

11. Utveckling och villkorsändring

11.1 Svea Vaccin förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av konto och appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via appen, per SMS eller e-post. Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas via appen.

11.2 Kontoinnehavaren har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande för det fall Svea Vaccins förändring av appen eller avtalet är till väsentlig nackdel för kontoinnehavaren.

12. Övrigt

12.1 Kontoinnehavaren får ej överlåta avtalet eller rättigheter och/eller skyldigheter till följd av avtalet till annan part.

12.2 Svea Vaccin har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

13. Tvist
13.1 För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

14. Kontaktuppgifter

Svea Vaccin AB, organisationsnummer 556454-8849, Sveavägen 16, 111 57 STOCKHOLM

 

Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller mellan Svea Vaccin AB, org.nr. 556454-8849, (”Svea Vaccin”, ”vi”) och den kund som skapar ett konto och registrerar sig som kontoinnehavare (”kontoinnehavaren”, ”användaren”, ”du”) på Svea Vaccin ABs plattform som tillhandahålls för iOS och Android (“appen”).

1. Allmänna bestämmelser kring ingående i avtal
1.1 Kontoinnehavaren träffar avtal med Svea Vaccin genom att registrera sig i appen, enligt vid var tid gällande anvisningar (“Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när kontoinnehavaren har registrerat konto i appen. Genom sådan registrering accepterar kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor samt gällande integritetspolicy.
1.2 Tecknande av Avtal och registrering som kontoinnehavare kräver att kunden uppfyller kraven a) samt b) enligt nedan
a) förfogar över ett BankID för identifikation.
b) är minst arton (18) år gammal.

2. Tjänste- och produktbeskrivning
2.1 Svea Vaccins applikation är skapad för att ge användaren en plats att registrera, samla och förstå sina vaccinationer i ett enkelt format. Applikationen föreslår aktuella vaccinationer för användaren och påminner om vaccinationer. Applikationen tillhandahålls för iOS och Android.

2.2 Användaren kan välja att skapa ett vaccinationskort för sig själv samt för minderåriga barn (under 18 år) som användaren är vårdnadshavare för.

2.3 Vaccinationskortet kan innehålla information från tre olika källor:
⦁ Reell vaccinationsdata som importeras från patientjournalen hos Svea Vaccin där det framgår vilka vaccinationer användaren genomgått och när de gjordes.
⦁ Beräknade vaccindoser som användaren bör ha fått genom det svenska barnvaccinationsprogrammet.
⦁ Vaccindoser som användaren själv registrerar i vaccinationskortet.

Användaren kan själv anpassa vaccinationskortet och välja att exkludera information från någon eller flera av källorna (a-c). 

3. Begränsningar i appen

3.1 Uppgifter om doser som användaren bör ha fått enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet är statistisk framtagna baserat på Folkhälsomyndighetens dokumentation kring tidigare vaccinationsprogram och är på inget vis baserade på vilka vaccindoser användaren faktiskt fått i verkligheten. Individuella avvikelser kan därför förekomma.

3.2 För att inkludera vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet krävs att användaren i appen uppger att denne har följt barnvaccinationsprogrammet.

3.3 Vaccinationer genomförda hos annan vårdgivare/aktör kan ej importeras automatisk i appen. Användaren kan dock själv registrera dessa manuellt.

3.4 Svea Vaccin kan inte se manuell data som användaren själv lägger till i appen utan kan endast se importerad data från Svea Vaccins journalsystem.

4. Användarens rättigheter och skyldigheter

4.1 Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående och i appen är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin kontaktuppgifter uppdaterade i appen.

4.2 Kontoinnehavaren ansvarar för att kontot används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i appen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar i eller via appen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

4.3 Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett konto får endast nyttjas av den registrerade kontoinnehavaren och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. Svea vaccin ansvarar inte för utomståendes missbruk av kontot eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

4.4 Genom att öppna Konto i appen, bekräftar och accepterar kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i appen som framgår av Svea Vaccins vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivning och allmänna villkor avseende appen.

4.5 Genom att öppna konto i appen, bekräftar och accepterar kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av Svea Vaccin för att kontakta användaren med information och erbjudanden. Användaren har rätt att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. Svea Vaccin är skyldiga att bifalla användarens förfrågan då denna mottagits.

4.6 Användaren kan aktivera notifikationer respektive SMS-påminnelser i appen och godkänner därmed att Svea Vaccin skickar meddelande till användaren genom notifikation och/eller SMS. Användaren har rätt att inaktivera notifikationer när som helst om så önskas. Detta görs genom att avaktivera notifikationer under Mitt konto i appen eller genom att gå in på inställningar för notifikationer på telefonen.

5. Svea Vaccins ansvar

5.1 Svea vaccin ansvarar för att dessa användarvillkor samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig via appen samt på hemsidan.

5.2 Svea Vaccin ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från appen av användaren eller tredje part. Svea vaccin ansvarar inte heller för förlust av data. Svea Vaccin garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till appen.

5.3 Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar Svea Vaccin för att appen: a) är tillgänglig enligt punkt 5.4 – 5.5 nedan; och b) lagrar och tillhandahåller kontoinnehavarens data och annan information som kontoinnehavaren laddar upp.

5.4 Svea vaccin har som målsättning att appen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavaren ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna använda appen under dygnets alla timmar. Appen tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och aviserat underhåll eller avbrott.

5.5 Svea Vaccin ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av: a) fel i kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Svea Vaccin, trots att Svea Vaccin på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa; b) annan omständighet som kontoinnehavaren ansvarar för enligt avtalet; c) virus eller annat angrepp på säkerheten som uppkommer trots att Svea Vaccin på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 9 nedan.

5.6 Avbrott eller fel i Appens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Svea Vaccins kundtjänst via kontaktformuläret på hemsidan.

5.7 Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Svea Vaccin. Svea Vaccin har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kontoinnehavaren.

5.8 Svea Vaccin ansvarar inte för fel som beror på kontoinnehavaren eller något förhållande som kontoinnehavaren ansvarar för.

5.9 Sveas vaccins ansvar är begränsat till direkta kostnader och Svea Vaccin ansvarar inte under några omständigheter, ansvara för indirekt förlust såsom exempelvis intäktsbortfall eller inkomstförlust.

6. Personuppgifter
6.1 För information om hur Svea Vaccin hanterar och behandlar kontoinnehavarens personuppgifter hänvisas till vår integritetspolicy. I integritetspolicyn finns detaljerad information om Svea Vaccins personuppgiftshantering inklusive tydliga instruktioner om Kontoinnehavarens rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

7. Otillåten användning och information

7.1 Svea Vaccin ser allvarligt på all otillåten användning av kontot och appen i strid med dessa användarvillkor och/eller Svea Vaccins vid var tid gällande policys.
Svea Vaccin förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av kontoinnehavarens konto eller vidta andra åtgärder p.g.a. kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda appens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har Svea Vaccin dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.

7.2 Om Kontoinnehavaren brutit mot avtalet eller gällande rätt, eller använt appen på olagligt eller otillåtet sätt, är kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla Svea Vaccin skadeslöst från all skada som Svea Vaccin orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

8. Avtalstid och uppsägning

8.1 Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt då kontoinnehavaren registrerar sig i Svea Vaccins app. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om Kontoinnehavaren säger upp avtalet och avslutar Kontot ska Svea Vaccin skyndsamt ta bort det avslutade kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till kontoinnehavaren.

8.2 Svea Vaccin har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs kontoinnehavarens konto av, varefter avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

8.3 Kontoinnehavare som har avstängts från konto i enlighet med denna punkt 8 har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan att särskilt tillstånd erhållits av Svea Vaccin.

9. Force Majeure
9.1 Svea Vaccin ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Svea Vaccins kontroll och som Svea Vaccin skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Svea Vaccin inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

10. Immateriella rättigheter m.m.

10.1 Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Svea Vaccins varumärke, firma och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Svea Vaccin i Appen, såsom men inte begränsat till dessa användarvillkor, tillhör Svea Vaccin (eller i förekommande fall Svea Vaccins licensgivare/underleverantör) med ensamrätt. Kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Svea Vaccin material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller Svea Vaccins instruktioner från tid till annan, är ej tillåten. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Svea Vaccin immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot avtalet, vara brottsligt. Svea Vaccin förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Svea Vaccins immateriella rättigheter.

11. Utveckling och villkorsändring

11.1 Svea Vaccin förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av konto och appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via appen, per SMS eller e-post. Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas via appen.

11.2 Kontoinnehavaren har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande för det fall Svea Vaccins förändring av appen eller avtalet är till väsentlig nackdel för kontoinnehavaren.

12. Övrigt

12.1 Kontoinnehavaren får ej överlåta avtalet eller rättigheter och/eller skyldigheter till följd av avtalet till annan part.

12.2 Svea Vaccin har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

13. Tvist
13.1 För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

14. Kontaktuppgifter

Svea Vaccin AB, organisationsnummer 556454-8849, Sveavägen 16, 111 57 STOCKHOLM